Obchodní podmínky | FeelReal.cz – escape exit games Chomutov

Obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Všechny únikové hry Feel Real v Chomutově jsou provozovány společností Feel Real s.r.o., se sídlem Chomutov 43001, Lipská 2005, Česká republika, IČO: 05139589, zapsanou Krajským soudem v Ústím nad Labem, vložka 37 650 C (dále jen „společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky. 1.2. Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách společnosti www.feelreal.cz.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2.1. Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry. Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny odpovědného pracovníka společnosti („dále jen roommastera“ může být vyloučen z obchodních prostorů společnosti na základě rozhodnutí roommastera či vedení společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.

2.2. Účastník je před vstupem do příslušné únikové hry, povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka únikové hry”). Bez podpisu tohoto prohlášení nebude možné účastníka vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).

2.3. Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost, čehož si je vědom a na důkaz toho stvrzuje tuto skutečnost podpisem shora uvedeného prohlášení účastníka únikové hry. U účastníků mladších 18-ti let je nutné, aby předmětné prohlášení bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

2.4. Únikové hry provozované společností obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni zkušeným roommasterem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry nebo osobním sledováním roommastera.

2.5. Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního, epileptického či jiného obdobného onemocnění, je tento účastník povinnen tuto skutečnost sdělit roommasterovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

2.6. Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí roommastera, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá plně za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí roommastera či vedení společnosti, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Vzniklou škodu se účastník zavazuje uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena výzva (s přesným vyčíslením škody) k uhrazení vzniklé škody. Sjednává se, že účastník a společnost považují povinnost doručit shora uvedenou výzvu či jinou písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na adrese uvedené v prohlášení účastníka únikové hry či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.

2.7. Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor společnosti, a to na základě rozhodnutí roommastera či vedení společnosti. Dále platí, že společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení vedení společnosti či uvážení roommastera bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních, bezpečnostních, operativních nebo i provozních důvodů.

2.8. Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců společnosti. V obchodních prostorách společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. V případě porušení tohoto zákazu kterýmkoliv účastníkem je společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a to za každé takové porušení porušení účastníkem. Účastník může být dále z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců společnosti či jiných účastníků.

2.9. Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce. Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

III. OBCHODNÍ PRAVIDLA

3.1. Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu společnosti či v obchodních prostorách společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Vstupné může být uhrazeno v hotovosti před zahájením únikové hry nebo platební kartou na webových stránkách společnosti v dostatečném předstihu. Platba prostřednictvím platební karty je považována za provedenou okamžikem připsání dané částky na účet společnosti.

3.2. V případě zarezervování termínu pro příslušnou únikovou hru na rezervačním systému společnosti je účastník si oprávněn zvolit z následujících variant úhrady: (i) uhradit celou částku vstupného osobně před zahájením zvolené hry (ii) uhradit celou částku vstupného v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému společnosti.

3.3. Pokud účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru déle než 24hodin před rezervovaným termínem, společnost mu vrátí 100% účastníkem uhrazené částky. Pokud účastníkem zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry, společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku 500,- Kč jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku.

3.4. Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení společnosti.

3.5. Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte společnost, a to buď mailem: info@feelreal.cz nebo telefonicky: +420 608 978 435.

3.6. Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném společností následně po provedení rezervace. Prosím vezměte na vědomí, že lokace pro jednotlivé únikové hry se mohou lišit.

3.7. Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru ( ne déle než 10 min po rezervovaném termínu ) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 10 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení roommastera či vedení společnosti.

3.8. Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 10let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

3.9. Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.

IV. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

4.1. Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách společnosti je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu je společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti účastníkem a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Roommaster hry Vám rád poskytne upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.

4.2. Účastníci jsou tímto společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

V. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

5.1. Dárkové poukazy (vouchery) Feel Real vystavené a prodávané společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v kterékoliv z provozoven Feel Real, oprávněn k absolvování únikové hry dle svého výběru spolu s jím zakoupeným počtem osob nebo v jím zakoupené finanční hodnotě.

5.2. Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz Feel Real platí po dobu dvanácti měsíců ode dne jeho vystavení.

5.3. Ceny dárkových poukazů se mohou v provozovnách Feel Real a v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru není povinen rozdíl v cenách doplatit.

5.4. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

5.5. Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými společností či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven Feel Real.

VI. Omezení odpovědnosti

6.1. Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.

6.2. V průběhu poskytování svých služeb bude společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

6.3. Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách společnosti. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

6.4. Webové stránky společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

6.5. Webové stránky společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

6.6. Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

6.7. Společnost není odpovědná za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém společnosti.

6.8. V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti společnosti vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených společností.

VII. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her provozovaných společností jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOÚ”). Jakékoliv osobní údaje získané Společností mohou být použity pouze pro potřeb Společnosti a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu účastníků, společnost používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném ZOÚ, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 ZOÚ.

VIII. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH

8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, včetně náhrady škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost nebo odstranit závadný stav. Smluvní pokuty obstojí vedle sebe a lze je ukládat i opětovně. Odstoupení od smluvního vztahu se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši vzniklé do nabytí účinnosti odstoupení. Smluvní pokuty (pokud není ujednáno jinak) jsou splatné okamžitě na místě v obchodních prostorách společnosti a to na základě výzvy roommastera či vedení společnosti.